Obchod nářadí CZ Obchod nářadí SK
0 Kč
0 ks
      
               
» Reg. zákazník
» Reg. obchodník
» Zapomenuté heslo
Kategorie
Aktuality
 
  

Díly

Repasy aku karlicek

Aktuality

top
Zboží na úvodu
doprava_zdarma
Doprava zdarma
letak
Letákové slevy
akce
Zboží v akci
novinka
Nový produkt
casch_back
Zboží s cash backem

Sleva při platbě předem

celý článek

26.5.2016. Dne 26.5.2016 byl spuštěn modul pro uplatnení dopravy zdarma.

celý článek

1.4.2014. Dne 1.4.2014 byl spuštěn modul pro naše letákové akce. Pokud nakoupíte zboží, u kterého je ikona s textem Leták, můžete uplatnit další slevu po vložení letákového kupónu. Kód je na banneru XXL akce na pravé straně.

celý článek

1.2.2014. Dne 1.2.2014 byl spuštěn modul pro sledování servisních zakázek a to jak záručních tak pozáručních přes internet na URL adrese www.karlicek.cz

celý článek

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Pavel KARLÍČEK
Kozinova 804
290 01 Poděbrady

IČO: 45824339
DIČ: CZ7001090998

Zapsaná: MěŽÚ v Poděbradech ev.č.320830-3683

Adresa pro veškerou korespondenci, zasílání reklamací, servisních zakázek atd.:

Pavel KARLÍČEK
Severní 1015/III
290 01 Poděbrady

Tel.:  602 184 217
Mail: info@obchodnaradi.cz

Provozní doba: Po - Pá od 9 do 16h - Jiný čas nebo termín lze domluvit po tel.dohodě.

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Nákupní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito nákupními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Pavel Karlíček) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách obchod-naradi.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Pavel Karlíček (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Na obchodnaradi.cz respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším, případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny včetně DPH uvedené na WWW stránkách firmy Pavel Karlíček jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Pokud se registrujete jako obchodník, bude Vám zboží zasíláno na fakturu automaticky. Pokud však tyto faktury nebudou spláceny v termínu splatnosti, zboží bude zasíláno pouze na dobírku, nebo na platbu zál.fakturou. Pro tuto registraci je nutné zaslat živnostenský list a registraci k dani. Po zaregistrování obdržíte smlouvu o spolupráci, kde bude popsán systém objednávání a Vám přiznané slevové skupiny. Dále přístupové údaje do systému.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Doprava a způsob platby

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

01. Přepravní služba GEIS 145 Kč (včetně 21%DPH) na dobírku (platba při převzetí)

Max. hmotnost (jednoho) balíku 50kg. Doručení až do domu do 24 h.

Vhodné pro podnikatele a soukromé osoby zdržující se na dodací adrese (v nepřítomnosti je balík opětovně doručen následující den, případně uložen na depu).

Pokud uvedete do objednávky váš mobilní telefon, obdržíte SMS zprávu v den expedice zboží. Zásilku můžete sledovat přes internet www.baliky.cz

02. Přepravní služba GEIS 125 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Max. hmotnost (jednoho) balíku 50kg. Doručení až do domu do 24 h.

Vhodné pro podnikatele a soukromé osoby zdržující se na dodací adrese (v nepřítomnosti je balík opětovně doručen následující den, případně uložen na depu).

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300.

Pokud uvedete do objednávky váš mobilní telefon, obdržíte SMS zprávu v den expedice zboží. Zásilku můžete sledovat přes internet www.baliky.cz

Před proplacením faktury vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

03. Přepravní služba GEIS 165 Kč (včetně 21%DPH) na dobírku (platba kartou při převzetí)

Max. hmotnost (jednoho) balíku 50kg. Doručení až do domu do 24 h.

Vhodné pro podnikatele a soukromé osoby zdržující se na dodací adrese (v nepřítomnosti je balík opětovně doručen následující den, případně uložen na depu).

Pokud uvedete do objednávky váš mobilní telefon, obdržíte SMS zprávu v den expedice zboží. Zásilku můžete sledovat přes internet www.baliky.cz

04. Přepravní služba GEIS 145 Kč (včetně 21%DPH) platba platební kartou (platba předem platební bránou)

 

TATO MOŽNOST NYNÍ NENÍ DOSTUPNÁ

Max. hmotnost (jednoho) balíku 50kg. Doručení až do domu do 24 h.

Vhodné pro podnikatele a soukromé osoby zdržující se na dodací adrese (v nepřítomnosti je balík opětovně doručen následující den, případně uložen na depu).

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300. 

Pokud uvedete do objednávky váš mobilní telefon, obdržíte SMS zprávu v den expedice zboží. Zásilku můžete sledovat přes internet www.baliky.cz

Před objednáním vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

05. Česká pošta BALÍK DO RUKY 180 Kč (včetně 21%DPH) na dobírku (platba při převzetí)

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Doručení až do domu do 24h.

Zákazníkovi je v případě nepřítomnosti zásilka uložena na poště 5 dnů a je informován SMS zprávou nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

06. Česká pošta BALÍK DO RUKY 160 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Doručení až do domu do 24h.

Zákazníkovi je v případě nepřítomnosti zásilka uložena na poště 5 dnů a je informován SMS zprávou nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

Před proplacením faktury vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 ! 

07. Česká pošta BALÍK DO RUKY 180 Kč (včetně 21%DPH) platba platební kartou (platba předem)
 

TATO MOŽNOST NYNÍ NENÍ DOSTUPNÁ

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Doručení až do domu do 24h.

Zákazníkovi je v případě nepřítomnosti zásilka uložena na poště 5 dnů a je informován SMS zprávou nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300.

Před objednáním vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

08. Česká pošta BALÍK NA POŠTU 165 Kč (včetně 21%DPH) na dobírku (platba při převzetí)

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta do 24h je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Zásilka není doručována.

Zůstává uložena na ČP 7 dnů. O uložení jste informováni SMS nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

09. Česká pošta BALÍK NA POŠTU 155 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta do 24h je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Zásilka není doručována.

Zůstává uložena na ČP 7 dnů. O uložení jste informováni SMS nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300.

Před proplacením faktury vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

10. Česká pošta BALÍK NA POŠTU 180 Kč (včetně 21%DPH) platba platební kartou (platba předem)

 

TATO MOŽNOST NYNÍ NENÍ DOSTUPNÁ

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta do 24h je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Zásilka není doručována.

Zůstává uložena na ČP 7 dnů. O uložení jste informováni SMS nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300.

Před objednáním vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

11. Osobní vyzvednutí zboží 0.0 Kč

Osobní vyzvednutí zboží pouze po telefonické domluvě na tel.: 602 184 217 !

eet

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující zároveň uděluje prodávajícímu souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

12. Doprava na Slovensko

Přepravní služba GEIS 500 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Více informací k vývozu a dopravě zde | Slovensko |

13. Česká pošta SK (Slovensko) 380 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Bude zasláno jako obchodní balík České pošty. Max. hmotnost balíku je 30 kg.

Doprava společností Česká pošta do 72h je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Zásilka je doručována.

Při nezastihnutí zůstává uložena na ČP 5 dnů. O uložení jste informováni SMS nebo e-mailem. Zásilku můžete sledovat přes internet - www.ceskaposta.cz v sekci "informace o balících" nebo na tel číslech 800 104410, 800 177889.

Zásilka bude odeslána až po připsání částky za zboží a dopravu na náš účet 155899284/0300.

Před proplacením faktury vždy ověřte dostupnost zboží na tel.: 602 184 217 !

14. Přepravní služba TOPTRANS 800 Kč (včetně 21%DPH) platba zálohovou fakturou (platba předem)

Pro zásilky s hmotností vyšší jak 50 kg. Doručení až do domu do 24 h.

Vhodné pro podnikatele a soukromé osoby zdržující se na dodací adrese (v nepřítomnosti je balík opětovně doručen následující den, případně uložen na depu).

Pokud uvedete do objednávky váš mobilní telefon, obdržíte SMS zprávu v den expedice zboží.

15. Dodavatel - sml.

Tato volba je určena pouze pro naše registrované smluvní partnery a velkoobchod.

Upozornění pro všechny druhy přeprav

Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned písemně (mailem), případně telefonicky oznámit do centrály. Sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu.

V případě převzetí zásilky zákazníkem od dopravce a podepsáním zásilky nemá zákazník žádné nároky na pozdější reklamace (převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem).

Bezhotovostní platby

Platby fakturou jsou určeny výhradně pro registrované obchodní partnery pro které platí naše interní obchodní podmínky, které Vám rádi zašleme, pokud se zaregistrujete jako obchodník a zašlete nám Vaše dokumenty k výdělečné činnosti. ( Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Registraci k dani )

Pro zásilky nad 6.000 Kč (včetně 21% DPH) je doprava zdarma. Vyjímkou jsou zásilky nad 50 kg, kde je doprava zdarma od 20.000 Kč. (včetně 21% DPH)

Doprava zdarma - akční nabídka

Pro uplatnění dopravy zdarma z naší akční nabídky, kterou si vyhrazujeme kdykoli odvolat, je třeba uplatnit body níže:

  1. Dokopit některou z nabízených položek zobrazených přímo v košíku.
  2. Objednat zboží, aby jeho celková cena bez dopravy byla 6.000 Kč.
  3. Doobjednat jakoukoli položku z naší nabídky s ikonou DOPRAVA ZDARMA

Uplatněte jednu z výše uvedených možností, a zboží vám zabalíme a pošleme na naše náklady, tedy zdarma. Pokud jste objednal zboží, které má ikonu DOPRAVA ZDARMA nebude vám doprava účtována. Výše uvedená pravidla se nevztahují na zásilky nad 50kg a pro zboží zasílané mimo ČR. U zásilek nad 50kg je doprava zdarma od 20.000 Kč.

8. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba nepodnikající. (nikoli na IČO) U právnických osob a fyzických osob s IČ právo na vrácení zboží zaniká. Právo na vrácení bez udání důvodu do 14.dnů zaniká i na náhradní díly, na které je veden zvláštní režim. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána čáska odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení v pdf

Oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení v docx

Oznámení o odstoupení od smlouvy striktně vyžadujeme !

Pokud kupující bezdůvodně nepřevezme objednané zboží a neinformuje o tomto prodávajícího do 48 h od obdržení "informace o stavu vaší objednávky" s údaji o datumu odeslání objednaného zboží, které jsou zasílány kupujícímu prodávajícím, budou následně kupujícímu účtovány náklady v paušální hodnotě 500 Kč. Tato částka obsahuje položky: přepravné, balné, nakládku a vykládku při odesílání a vrácení zásilky. Pokud nebude tato částka uhrazena, vystavuje se kupující právnímu řízení a případné exekuci. Tyto náklady v hodnotě 500 Kč s DPH budou účtovány standardním způsobem dle platných zákonů o účetnictví.

8.1 Záruka, servis

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad – faktura a řádně vyplněný záruční list.


8.2 Záruky a reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 12 měsíců právnickým osobám a 24 měsíců fyzickým osobám nepodnikajícím. ( osobám bez IČ ) Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list ke stažení v pdf

Reklamační list ke stažení v docx

Náš reklamační list striktně vyžadujeme !

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Servisní zakázky a reklamace můžete sledovat on-line na internetové adrese www.obchodnaradi.cz nebo www.karlicek.cz

8.3 Uplatnění reklamace

VYŽADUJEME PÍSEMNÉ UPOZORNĚNÍ O ODESLÁNÍ ZAKÁZKY MAILEM NA INFO@OBCHODNARADI.CZ A TO ALESPOŇ V DEN ODESLÁNÍ. BEZ TOHOTO UPOZORNĚNÍ ZÁSILKY NEPŘEBÍRÁME !

Klient se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty (záruční list, faktura) obrátit přímo na servis dané značky nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu spolu s popisem závady, záručním listem a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

10. Ke stažení

Obchodní podmínky v plném znění můžete stáhnout zde:

Platné do 01.03.2013 - stáhnout
Platné do 03.01.2014 - stáhnout
Platné do 03.01.2015 - stáhnout
Platné do 01.06.2016 - stáhnout
Platné do 06.12.2016 - stáhnout
Platné do 28.02.2017 - stáhnout
Platné do 10.10.2017 - stáhnout

Platné od 10.10.2017

 

 banner